بایگانی برچسب: توانایی ذاتی

استعداد یا استعداد خام؟ کدام یک مهم تر اند؟

استعداد خام

توهم شیرین! کلماتی در فرهنگ ما وجود دارد که چون گاها یکسان تلقی می شوند و تعاریف درستی از آن ها نداریم، دردسر ساز می شوند. دردسر یکسان پنداری این واژه ها در دو موقعیت خود را نشان می دهد که ما هر دوی این موقعیت ها را توهم شیرین می نامیم! توهم شیرین اول، […]