برای اولین بار در استان    

برگزاری دوره تخصصی

آموزش مهارت های ده گانه زندگی

(ویژه کودکان و نوجوانان)

به روش یادگیری فعال (AL) به همراه بازی و فعالیت های عملی و کاربردی

 فرزندان امروز، نیاز به آموزش های خاص زمانه خود را دارند. پس عقب نمانید! 

 


جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو دوره، با شماره های زیر تماس حاصل نمایید یا به آیدی های زیر در اینستاگرام پیام دهید …

میثم قدوسی؛   10 36 905 0912    ghaf_psychology

عظیمه حیدری؛   701 7599 0933    azimeh.heydari


 

سرفصل های دوره

1- مهارت خودآگاهی

می توان گفت، مهارت خودآگاهی توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت و یافتن تصویری واقع بینانه از خوداست. به طور دقیق تر؛ شاخت نیازها و تمایلات فردی برای آشنایی با حقوق خود و مسئولیت های فردی-اجتماعی. هر چه فرد به سطح بالاتری از خودآگاهی برسد، این شناخت بیشتر و بهتر از خود به موفقیت های بیشتر ختم خواهد شد.

2- مهارت ارتباط موثر

مهارت ارتباط موثر در واقع درکِ بهترِ نیازها و احساسات دیگران به شیوه ای است که فرد بتواند نیازها و احساسات خود را نیز در میان بگذارد، تا ارتباطی رضایت بخش شکل بگیرد. فردی که این مهارت را در سطح خوبی دارد، در روابط خویش برنده-برنده عمل می کند. یعنی هم به نیازهای خود و هم نیازهای طرف مقابل پاسخ مناسب می دهد. 

3- مهارت نه گفتن

اگر کسی از شما (چه فرزند شما باشد، چه خودتان) درخواستی داشته باشد و شما با توجه به شرایط و برنامه‌های خودتان به طرف مقابل بگویید: «نه» یعنی می‌دانید که مهارت نه گفتن چیست و از آن در مواقع لزوم استفاده می‌کنید تا مشکلی برای رسیدن به هدف‌هایتان نداشته باشید. افرادی که توانایی نه گفتن ندارند، در درازمدت چون  نمی توانند به خواسته ها و نیازهایشان پاسخ درست و به موقع بدهند، اعتمادبه نفس خود را هم از دست می دهند و خود این اتفاق باعث تضعیف قدرتِ نه گفتن در فرد می شود! یعنی در یک دور باطل می افتند که تا کاری برای آن نکنند، حل نخواهد شد. 

4- مهارت مدیریت استرس و کنترل خشم

انسان همیشه تحت استرس قرار داشته و دارد، ولی آنچه تعیین کننده است، برخورد و مقابله فرد با استرس های موجود در زندگی است. منظور از مقابله، کوشش ها و تلاش هایی است که فرد انجام می دهد تا استرس را برطرف کند، به حداقل رساند و یا تحمل  کند. مهارت مدیریت استرس و کنترل خشم، دقیقا یعنی فراگیری همین مهارت در مقابله کردن با استرس ها. 

5- مهارت برنامه ریزی و هدف گذاری

این مهارت در واقع، فرآیند سازماندهی و برنامه‌ریزی مدت زمانی است که می‌خواهید برای انجام فعالیت‌های مشخص صرف کنید. نمونه ساده مدیریت زمان و برنامه‌ریزی، «لیست روزانه‌» است. شما در لیست روزانه معمولا سه کار اول و اصلی را که باید بنویسید وارد کرده و سپس کارهایی که اولویت کمتری دارند را یادداشت می‌کنید. این ساده‌ترین نمونه‌ای است که هرکدام از ما برای انجام کارها و حتی خریدهای روزانه خود انجام می‌دهیم. همچنین مهارت‌های مدیریت زمان به شما کمک می‌کند که فشار کاری و استرس را کنترل کرده و در شرایط سخت دچار آشفتگی و سردرگمی نشوید.

6- مهارت تاب آوری

مهارت تاب‌آوری به زبان ساده یعنی فرد بتواند خودش را از نظر روانی، عاطفی و فیزیکی با شرایط پیچیده و تغییرات آن به شکل مناسب تطبیق بدهد و هم‌زمان به‌خوبی نقش موثر خود را ایفا کند. مهارت تاب آوری کیفیتی روانشناختی است که به افراد اجازه می‌دهد زمین بخورند، از جا بر خیزند و با قدرتی بیش از قبل به زندگی ادامه بدهند.

7- مهارت تصمیم گیری

مهارت تصمیم گیری یعنی فرد بتواند بعد از ارزیابی نتایج و عواقب تصمیم خود، بهترین تصمیم را اتخاذ کند. البته مهارت تصمیم‌گیری به این مرحله ختم نمی‌شود و فرد تصمیم‌گیرنده باید مسئولیت و تبعات یک تصمیم را بر عهده بگیرد. همه ما روزانه بارها و بارها تصمیم می‌گیریم. 

8- مهارت عزت نفس

خیلی خلاصه؛ عزت نفس یعنی اعتقاد داشتن فرد به این که توانایی ها ، شایستگی ها و همچنین لیلقت لازم برای زندگی کردن را دارد. از آنجایی که عزت نفس بر همه ابعاد زندگی سایه می اندازد، حفظ و ارتقای اهمیت حیاتی دارد. 

9- مهارت مدیریت هیجان

هر انسانی در زندگی خود با هیجانات گوناگونی از جمله غم، خشم، ترس، خوشحالی، لذت و … مواجه است. همه این هیجانات بر زندگی او تاثیر می گذارند. شناخت هر چه بیشتر و دقیق تر این هیجانات و چگونگی مهار آن ها، مدیریت هیجان نام دارد. 

10- مهارت مسئولیت پذیری

مهارت مسئولیت پذیری یکی از مهم‌ترین مهارت های نرم است، این یک شاخص شخصیتی است که می‌تواند در ذهنیت اطرافیان از ما بسیار تاثیرگذار باشد. مهارت مسئولیت پذیری و نظم چه در زندگی شخصی و چه در زندگی کاری، فرد را به موفقیت‌های چشم‌گیری می‌رساند و به فردی قابل‌اطمینان تبدیل می‌کند. برعکس، اگر مسئولیت پذیر نباشد و کارها را به تعویق بیندازد، در واقع بذر شکست را کاشته‌است. خلاصه که در دنیای امروزی مسئولیت‌پذیری بسیار حائزاهمیت است. 

مهارت های زندگی چیست؟

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) مهارت های زندگی؛

توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت است به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید. از دیدگاه این سازمان، یادگیری مهارت های زندگی در عصر جدید همانند سواد خواندن و نوشتن برای هر فرد ضرورت دارد. این مهارت ها نخست به شناخت هر چه بیشتر فرد از خویشتن، جامعه و اطرافیان اش کمک کرده و سپس سازگاری و انطباق هر چه بیشتر فرد با پیرامون خود به ارمغان می آورد.

آموزش مهارت های زندگی (Life Skills) از خردسالی منتج به واکسینه شدن کودک در مقابل مشکلات احتمالی سنینِ حساس می شود و کمک می کند تا بلوغ آسان تری را پشت سر بگذارند.

این آموزش ها در بزرگسالی هم سودمند بوده و علاوه بر اینکه می تواند التیامی بر زخم ها و آسیب های گذشته باشد و از آسیب بیشتر نیز جلوگیری می کند . لازم به ذکر است که همه ­گیر شدن این آموزش ها موجب کاهش و پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی رایج (مانند افسردگی، اعتیاد،خشونت، خودکشی و … ) می شود.

 

چرا مهارت های زندگی مهمه ؟

صدها میلیون کودک وارد مرحله نوجوانی می شوند بدون اینکه حتی آگاهی اندکی از شیوه مقابله با چالش های زندگی داشته باشند . والدیــن دانــش و ابــزار لازم بـرای توانمندسـازی فرزنـدان را در اختیـار ندارنـد و آنچـه معلـم در کلاس بـه کـودکان آمـوزش می دهــد، پاســخگوی نیــاز هــای آن هــا بــرای مواجهــه بــا چالــش هــای زندگــی نیســت.

 افـراد بـدون داشـتن آگاهی هـای لازم در برخـورد بـا مسـائل زندگـی درسـت شـبیه سـربازانی بـدون اسـلحه در میـدان نبـرد هسـتند و نسـبت بـه چالش هایـی کـه در کارزار زندگـی بـا آن مواجــه خواهنــد بــود، آســیب پذیر می شــوند. ایــن آســیب پذیری نــه تنهــا در ســطح فــردی بلکـه در سـطح اجتماعـی نیـز افـراد را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد.

در واقـع یادگیـری مهارت هـای زندگـی در دوران کودکـی و نوجوانـی، بـه واکسـینه شـدن فــرد در مواجهــه بــا مشــکات احتمالــی پیشــرو منجــر میشــود. عـلـاوه بــر ایــن، افــراد بــا شناســایی درســت توانمندی هــا و استعدادهایشــان می تواننــد در جهــت رشــد و پیشــرفت فـردی و اجتماعـی قـدم بردارنـد. بـه طـور مثـال فراگیـری مهارت هـای زندگـی توسـط کودکان و نوجوانــان، می توانــد آنهــا را در مقابلــه بــا اســترس هــای تحصیلی، شــناخت ســبک یادگیــری مخصــوص بــه خــود، دوســت یابــی، تصمیم گیــری هــای مهــم زندگــی خــود از جملــه در انتخــاب رشــته ی تحصیلــی و انتخــاب شــغل مناســب یــاری دهــد.

 

مهارت های زندگی را کجا باید یاد بگیریم؟

در اکثــر کشــورهای جهــان، نظــام آمــوزش و پــرورش، داعیــه دار آمــوزش مهارت هــای زندگــی نیــز هست، و از همــان ابتــدای ورود کــودکان بــه مــدارس، بــه عنــوان آموزش هــای ضــروری و مهــم در کنــار ســایر کلاس ها، در برنامــه درســی قــرار داده می شــود. در کشــور مــا بــا وجــود احســاس نیــاز و ضــرورت یادگیــری مهارت هـای زندگـی، بـه دلیـل محدودیـت امکانـات و محدودیت هـای زمانـی در مـدارس، ایـن امـر محقـق نشـده و یـا در عمـل بـه صـورت کاربـردی خیلی اجـرا نمی شـود.

 

بــرای جبــران ایــن فقــدان، تیم ما ســعی کــرده اســت تــا هرآنچــه پیـش نیـاز آمـوزش ایـن علـوم بـوده را فراهـم کـرده و به تدوین سیسـتم آموزشـی مهـارت محـور بـر اسـاس سیسـتم های نویـن آموزشـی دنیـا بپـردازد.

مــا برآنیــم تــا بــا تدویــن طــرح درسِ آمــوزش مهارت هــای زندگــی، اشخاص، مــدارس و مراکــز آموزشــی را در پیشــبرد ایــن هــدف یــاری نماییــم.


جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو دوره، با شماره های زیر تماس حاصل نمایید یا به آیدی های زیر در اینستاگرام پیام دهید …

میثم قدوسی؛   10 36 905 0912    ghaf_psychology

عظیمه حیدری؛   701 7599 0933    azimeh.heydari

مدرسین دوره

میثم قدوسی

روانشناس کودک و نوجوان

درمانگر اختلالات حوزه کودک و نوجوان از جمله ؛
اضطراب، پرخاشگری، مشکلات رفتاری، مشکلات تحصیلی، رفع لجبازی و خجولی، اعتماد به نفس.

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دارای پروانه نظام تخصصی از سازمان نظام روانشناسی به شماره  1393488

مدرس و مشاور مدارس برتر تهران و شهرستان ها

سابقه بیش از 1000 ساعت مشاوره تخصصی

سابقه بیش از 5 سال در تدریس مهارت های زندگی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها و به صورت کلاس های خصوصی

برگزارکننده بیش از 100 ساعت کارگاه تخصصی در حوزه تربیت فرزند

عظیمه رحیمی

روانشناس کودک و نوجوان

درمانگر اختلالات یادگیری

درمان عدم دقت، توجه، تمرکز

بازی درمانگر

مدرس کشوری دوره های تخصصی فن بیان، سخنرانی، مهارتهای ارتباطی، اعتماد به نفس

سخنران برتر کشور

کارشناس صداوسیما

مشاور دانشگاه دولتی شهرکرد

نویسنده کتاب با بیان خوب تاثیرگذار باشیم

مدرس آموزش فرزندپروری در مدارس استان