آزمون تیپ شخصیتی MBTI

تصور کنید که خیلی خوب خودتان را می شناسید و خوب می دانید چگونه خودتان را سر ذوق بیاورید و حسابی حال اتان خوب است. فرزندی هم دارید که وقتی حال خوب شما را می بیند کیف می کند و …