دوره تربیت فرزند

این دوره آغازی است برای پایان بخشیدن به تنش ها و کشمکش های همیشگی میان والدین و فرزندان.