دوره QBQ

اگر می خواهید بدانید ایراد کار کجاست که تنش بین شما و فرزندتان پایان ندارد …

شما با گذراندن این دوره مسئولیت فردی را به خانواده خود هدیه خواهید داد!